Jak wyglądają pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych?

Użytkowanie obiektów budowlanych powinno być jak najbardziej bezpieczne. Jak wiadomo, przez lata na budynki oddziałuje wiele czynników zewnętrznych, największe piętno na sprawności obiektów pozostawiają regularnie wywierające wpływ siły natury. Polskie prawo w celu zapewnienia bezpiecznego utrzymania obiektów budowlanych wniosła obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli.

Niewidoczne niebezpieczeństwo

Stan obiektów budowlanych jest skutkiem wieloletniego wpływu różnych czynników. Wbrew pozorom to nie działanie człowieka jest najbardziej znaczącą przyczyną, pogarszania się stanu technicznego i estetycznego budynku. Największe szkody są udziałem sił natury i nie chodzi tu wyłącznie o zdarzenia ekstremalne, takie jak: wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, pożary czy powodzie. Takie krytyczne sytuacje oczywiście mogą mieć miejsca, ale na obiekt budowlany mocno oddziałuje także pozornie łagodne zjawiska atmosferyczne, takie jak: silne wiatry, intensywne opady, wszelkie zjawiska lodowe czy wyładowania atmosferyczne. Wszystkie wymienione czynniki mogą naruszyć pierwotnie spełnione wymagania bezpieczeństwa. Mieszkańcy nie wiedzą nawet, kiedy mogą zostać narażeni na niebezpieczeństwo. Wszystkie działające przez lata elementy szkodliwe, mogą doprowadzić do zaburzenia konstrukcji, zabezpieczeń pożarowych, izolacyjności, ochrony na różne niebezpieczeństwa czy zaniżenia podstawowych warunków użytkowania.

Właściwe utrzymanie obiektu budowlanego

Prawo polskie reguluję kwestię odpowiedzialności za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego. Szkody wyrządzane przez czynniki zewnętrzne, muszą być regularnie sprawdzane, aby zminimalizować ryzyko wypadków. Prawo budowlane określa, że właściciel bądź zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnić wykonanie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione. Według prawa są to osoby odpowiedzialne za bezpieczne użytkowanie obiektu. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego jest podstawową i bardzo ważną formą zapobiegania potencjalnym katastrofom.

przeglądy obiektów budowlanych

 

Są dwa rodzaje kontroli okresowych, przeglądy roczne, czyli takie wykonywane co najmniej raz na rok oraz przeglądy pięcioletnie wykonywane raz na pięć lat.

Przeglądy pięcioletnie wykonywane w trakcie użytkowania budynków. Muszą być przeprowadzone z wezwania właściciela lub zarządcy obiektu. Przegląd sprowadza się do zbadania stanu technicznego i przydatności do użytkowania danego budynku. Częścią kontroli jest również sprawdzenie estetyki obiektu i jego otoczenia. W tej samej mierze inspekcja powinna dotyczyć instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Istotne jest także sprawdzenie każdego sprzętu, połączeń między nimi, zabezpieczeń i sprawności wszelkich środków ochrony. Nie powinno się zapomnieć o skontrolowaniu uziemień aparatów i instalacji, jak i oporności izolacji przewodów. Przegląd wykonywany raz na pięć lat obejmuje zakres kontroli wykonywanej podczas przeglądów rocznych, a dodatkowo sprawdza wiele pomijanych przez kontrolę roczną fragmentów obiektu budowlanego. Raport z przeglądu pięcioletniego zawiera informacje tyczące się stanu estetycznego, ale tylko te, które w jakiś sposób wpływają na stan techniczny budynku.

Kontrole obiektu budowlanego są koniecznością. Jest to obowiązek prawny, który musi być respektowany. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zminimalizowanie ryzyka. Dlatego, niewykonywanie przeglądów powinno być zgłoszone do odpowiednich ich służb.

Poszukujesz firmy zajmującej się kompleksowym przeglądem pięcioletnim budynku oraz innych usług przeglądów technicznych budynków? Oferta firmy STRUO jest właśnie dla Ciebie! Jej usługi obejmują  także doradztwo w zakresie ewentualnych napraw.